Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VNX-AllShare:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 Upcom-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
           
Nhập mã:     Ngành :
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua NN Bán
KL4 G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 KL4 Cao Thấp TB
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua NN Bán
KL4 G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 KL4 Cao Thấp TB
Mã TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua NN Bán
KL4 G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 KL4 Cao Thấp TB
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Báo cáo cập nhật Ngành Ngân hàng - Vĩ mô thuận lợi tạo động lực tăng trưởng lợi nhuận ngành   ■ Dòng tiền vẫn khá vững- Cập nhật PC1   ■ Ngày của ngân hàng- Cập nhật xu hướng công nghệ   ■ Large-cap bùng phát - Cập nhật kinh tế vĩ mô   ■ VIC và VRE đưa VN-Index vượt mốc 900 điểm - Cập nhật thị trường     . Trực tuyến: