Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VNX-AllShare:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 Upcom-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
           
Chào mua
Giá Khối lượng CTCK rao mua
Khớp lệnh
Giá Khối lượng GTGD Tổng KL Tổng GTGD
Tổng    
Chào bán
Giá Khối lượng CTCK rao bán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Kịch bản cũ, kết thúc mới - Cập nhật ngành PPC   ■ Chờ đợi phiên giao dịch ngày mai - Cập nhật ngành MWG   ■ Cứu cánh tâm lý từ thị trường Mỹ - Cập nhật Ngành Ngân hàng   ■ Báo cáo chiến lược năm 2018: "Confront the Big Waves"   ■ Cơ hội không dành cho tất cả mọi người - Cập nhật ngành thực phẩm     . Trực tuyến: